ΤΟΜΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Αστικό δίκαιο

Σημαντική εμπειρία και παροχή ολοκληρωμένων νομικών συμβουλών σε ζητήματα του πλέον ευρύτερου κλάδου του Δικαίου, ο οποίος ρυθμίζει όλες τις πιθανές διαφορές μεταξύ των ιδιωτών – “πολιτών”.

Περιλαμβάνει τις Γενικές Αρχές (φυσικό, νομικό πρόσωπο, δήλωση βουλήσεως και δικαιοπραξία, εγκυρότητα σύμβασης, συνέπειες των ελαττωμάτων της βούλησης), το Ενοχικό Δίκαιο που ρυθμίζει τις ενοχές (τις έννομες σχέσεις με βάση τις οποίες ένα πρόσωπο οφείλει μια παροχή σε ένα άλλο, τις επιμέρους συμβάσεις και τις αδικοπραξίες), το Εμπράγματο Δίκαιο που ρυθμίζει τα απόλυτα δικαιώματα επί πραγμάτων, όπως κυριότητα, νομή, επικαρπία, δουλείες, ενέχυρο, υποθήκη, το Οικογενειακό Δίκαιο που ρυθμίζει τα σχετικά με το γάμο, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των συζύγων, τα περί λύσης του γάμου, τη γονική μέριμνα επί των παιδιών, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις γονέων και τέκνων, την υιοθεσία και τα περί διατροφής μεταξύ συζύγων και συγγενών και το Κληρονομικό Δίκαιο που ρυθμίζει τα περί κληρονομικής διαδοχής, διαθήκης, επαγωγής της κληρονομίας στους κληρονόμους, νόμιμης μοίρας κλπ.

Το γραφείο εξειδικεύεται στον κλάδο των ακινήτων (υποκατηγορία του αστικού δικαίου): παρέχουμε πλήρη και ουσιαστική νομική κάλυψη στον κλάδο των Ακινήτων σε έλληνες και ξένους πελάτες (αγοραπωλησίες – επαγγελματικές μισθώσεις), από την έναρξη των διαπραγματεύσεων ως τη σύναψη των συμβάσεων.

Έλεγχοι τίτλων και αντιμετώπιση νομικών ζητημάτων που υπόκεινται σε ειδικό νομικό καθεστώς (κτηματολόγιο, αρχαιολογικοί χώροι, Δικαστική ή διοικητική επίλυση διαφορών) και στις διαφορές του οικογενειακού δικαίου, με πλήρη νομική κάλυψη στις διαδικασίες του διαζυγίου (αστικές και εκκλησιαστικές), σε θέματα συζυγικής περιουσίας και οικονομικών διακανονισμών, ως επίσης σε διαδικασίες ασφαλιστικών μέτρων, επιμέλειας τέκνων, αναγνώριση γάμων και διαζυγίων που έχουν πραγματοποιηθεί στο εξωτερικό αλλά και υιοθεσίες.

Δίκαιο αθέμιτου και ελευθερου ανταγωνισμού – Διαγωνισμοί

Σημαντική εμπειρία και παροχή ολοκληρωμένων νομικών συμβουλών σε ζητήματα αθέμιτου και ελεύθερου ανταγωνισμού ως επίσης στη συμμετοχή σε πάσης φύσεως διαγωνισμούς (δημόσιους ή μη), προετοιμασία συμμετοχής, κατάρτιση φακέλων συμμετοχής, υποβολή εγγράφων, ενστάσεων, προσφυγή σε ένδικα μέσα.

Εμπορικό & Εταιρικό δίκαιο

Σημαντική εμπειρία και παροχή ολοκληρωμένων νομικών συμβουλών πάνω στο δίκαιο των εταιρειών και σε ζητήματα κατάρτισης εμπορικών, ασφαλιστικών συμβάσεων, πρωτίστως δε συμβάσεων αντιπροσωπείας ή διανομής. Καίριες συμβουλές για κάθε ζήτημα εταιρικού δικαίου (σύσταση, λειτουργία, λύση, αναδιάρθρωση, διάσωση εταιρειών και εταιρικών σχηματισμών κάθε νομικού τύπου, Ελληνικές ή ξένες επιχειρήσεις, καθώς και θυγατρικές, υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών). Συγχωνεύσεις, εξαγορές, κοινοπραξίες, εκκαθαρίσεις, πτωχεύσεις, εξυγιάνσεις, σύσταση εταιρειών στο εξωτερικό, ίδρυση εγκατάσταση αλλοδαπών εταιρειών, θυγατρικών ή υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιρειών, συμβάσεις δικαιόχρησης (franchising), νομικός έλεγχος εταιρειών.

Διοικητικό Δίκαιο

Σημαντική εμπειρία και παροχή ολοκληρωμένων νομικών συμβουλών σε ζητήματα φορολογικού, πολεοδομικού, συνταξιοδοτικού, εκπαιδευτικού δικαίου, δικαίου Κοινωνικής Ασφάλισης, σύνταξη προσφυγών, αιτήσεων ακύρωσης για κάθε είδους διοικητικές πράξεις στα διοικητικά δικαστήρια όλων των βαθμίδων, περιλαμβανομένου του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας (και δίκαιο internet)

Σημαντική εμπειρία και παροχή ολοκληρωμένων νομικών συμβουλών σε ζητήματα ελέγχου και καταχωρίσεων εμπορικών σημάτων, στις ευρεσιτεχνίες και στα εμπορικά σήματα, κοινοτικά και διεθνή, στην εθνική νομοθεσία προστασίας καταναλωτή, στα δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας, στους Κανονισμούς του Παγκόσμιου Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (WIPO), στην παροχή νομικής υποστήριξης στη διαδικασία επίλυσης διαφορών ενώπιον των δικαστηρίων. Παρέχουμε επίσης συμβουλές σχετικά με ηλεκτρονικό εμπόριο, ηλεκτρονικές εταιρίες, πνευματική ιδιοκτησία, βιομηχανική ιδιοκτησία, δυσφήμιση από το Ιντερνετ, διαφήμιση, ηλεκτρονικές συμβάσεις, Domain names.

Ιατρικό Δίκαιο

Ιατρικό Δίκαιο

 

Σημαντική εμπειρία σε υποθέσεις ιατρικής αμέλειας τόσο από την πλευρά των ασθενών (αποζημίωση και χρηματική ικανοποίηση ασθενούς λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης συγγενών ασθενούς σε περίπτωση θανάτου από ιατρικό λάθος ιατρού ή παραϊατρικού προσωπικού σε ιατρικά κέντρα ή κέντρα ιατρικής αισθητικής, προσφυγή στα αρμόδια πειθαρχικά όργανα), όσον και από την πλευρά του ιατρού και ιατρικού προσωπικού (αστική ιατρική ευθύνη) ή του νοσηλευτικού ιδρύματος. Εξειδικευμένη γνώση και εξοικείωση με δυσχερείς ιατρικούς όρους ώστε να συνεργαζόμαστε αποτελεσματικά με τους πραγματογνώμονες και τους ιατροδικαστές.

Εργατικό Δίκαιο

Σημαντική εμπειρία και παροχή ολοκληρωμένων νομικών συμβουλών, σε ζητήματα και υποθέσεις εργατικού δικαίου, όπως είναι οι συμβάσεις εργασίας, τα δικαιώματα των εργαζομένων από την σύμβαση εργασίας (όπως ενδεικτικά είναι η αμοιβή εργασίας, οι άδειες, κ.λ.π), οι υποχρεώσεις των εργαζομένων από την σύμβαση εργασίας, οι υποχρεώσεις των εργοδοτών από την σύμβαση εργασίας (όπως ενδεικτικά είναι η προστασία της προσωπικότητας των μισθωτών, η αρχή της ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων κ.λ.π), η λύση της σύμβασης εργασίας (αποζημιώσεις, άκυρες ή καταχρηστικές καταγγελίες συμβάσεων εργασίας, κ.λ.π), η προστασία της υγείας των εργαζομένων και τα εργατικά ατυχήματα.

Δίκαιο Απαλλοτριώσεων

Σύνταξη πράξεων εφαρμογής και αναλογισμού, διοικητική διαδικασία σε όλο της το εύρος και διαδικασία ενώπιονων πολιτικών δικαστηρίων που σχετίζονται με θέματα απαλλοτριώσεων.

Αμπελοοινικό Δίκαιο

Το δίκαιο του οίνου και των οινοπνευματωδών, ένας άγνωστος τομέας στον οποίο δραστηριοποιείται το γραφείο μας, που εξελίσσεται διαρκώς στη χώρα μας. Κατοχύρωση και προστασία ονομασιών προέλευσης και γεωγραφικών ενδείξεων, παρουσίαση και σήμανση ετικετών, προστασία σημάτων, σύναψη εμπορικών συμβάσεων, επιτρεπόμενες οινολογικές πρακτικές, προστασία καταναλωτών κ.λ.π.

Χρειάζεστε κάποια νομική βοήθεια;

Σε περίπτωση που χρειάζεστε νομική βοήθεια, η ομάδα μας θα σας βοηθήσει με χαρά.