Χρήσιμες Συνδέσεις

Η δικηγορική εταιρία “Νοτάρης” δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τα προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη των διαδικτυακών τόπων στις οποίες παρέχει πρόσβαση, όπως την πιθανή μη διαθεσιμότητά τους ή τη ζημία των επισκεπτών από την εν λόγω επίσκεψη.

Διαιτησία

www.iccwbo.org
Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο (ICC)

www.worldbank.org/icsid
Διεθνές Κέντρο για την Επίλυση Επενδυτικών Διαφορών (ICSID)

Δίκαιο Κατασκευών και Δημοσίων Έργων

mopadis.cieel.gr
Μονάδα Παρακολούθησης Διαγωνισμών και Συμβάσεων

Δίκαιο ανταγωνισμού & αθέμιτου ανταγωνισμού

www.epant.gr
Επιτροπή Ανταγωνισμού

www.efpolis.gr
Γενική Γραμματεία Καταναλωτή

Εμπορικό Δίκαιο, Εταιρικές Συγχωνεύσεις, Εξαγορές & Κοινοπραξίες

www.acci.gr
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο

www.gge.gr
Γενική Γραμματεία Εμπορίου

www.eommex.gr
ΕΟΜΜΕΧ

www.elke.gr
Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων

Τραπεζικό και Οικονομικό Δίκαιο

www.bankofgreece.gr
Τράπεζα της Ελλάδος

www.hba.gr
Ένωση Ελλήνων Τραπεζών

www.fgi.org.gr
Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων

www.hcmc.gr
Επιτροπή Κε��αλαιαγοράς

www.bank-omb.gr
Τραπεζικός Μεσολαβητής

www.ase.gr
Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών

www.worldbank.org
Παγκόσμια Τράπεζα

www.imf.org
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο

Δίκαιο ΜΜΕ, Δίκαιο Τηλεπικοινωνιών, Πνευματική Ιδιοκτησία

www.wipo.int
Διεθνής Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας

www.eett.gr
Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και ��αχυδρομείων

www.obi.gr
Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

www.aepi.gr
Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας

www.minpress.gr
Υπουργείο Τύπου και ΜΜΕ

www.dpa.gr
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

www.esr.gr
Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

www.ekt.gr
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Ευρωπαϊκό Δίκαιο

www.europa.eu.int
Ευρωπαϊκή Ένωση

www.europa.eu.int/eur-lex
Ευρωπαϊκή Ένωση – Νομοθεσία – Νομολογία

www.curia.eu.int
Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Δίκαιο Δικαιωμάτων Ανθρώπου

www.echr.coe.int/echr
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

www.humanrights.org.uk
Δικαιώματα του Ανθρώπου

www.unhcr.org
Ύπατη Αρμοστεία Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες

www.un.org
Ηνωμένα Έθνη

Υπουργεία, Δημόσιοι Οργανισμοί και Υπηρεσίες

www.plefsis.gr/ipourgeia.htm
Σύνολο Υπουργε��ων & Οργανισμών

www.ypan.gr
Υπουργείο Ανάπτυξης

www.mfa.gr
Υπουργείο Εξωτερικών

www.mnec.gr
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

www.seedd.gr
Σώμα Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης

www.gsis.gov.gr
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων

www.mathra.gr
Υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης

www.rcm.gr
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

www.minenv.gr
Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ

www.synigoros.gr
Συνήγορος του Πολίτη

www.et.gr
Εθνικό Τυπογραφείο

www.dsa.gr
Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών

www.tee.gr
TEE

www.ktimatologio.gr
Κτηματολόγιο

Διάφοροι Κώδικες

homepages.pathfinder.gr/asp1961/law.html